× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 40  Ananias van Damascus

Info afb.

Ananias van Damascus, Syrië; apostel; † ca 40(?).

Feest 25 januari & 1 oktober (oosterse kerk).

We horen over Ananias in het Nieuwtestamentische Bijbelboek Handelingen der Apostelen (09,10-18). Het is de tijd dat de latere apostel Paulus († 67; feest 29 juni) nog fanatiek de joodse godsdienst is toegedaan en zeer gebeten is op de aanhangers van de nieuwe leer die Jezus heeft gebracht. Hij krijgt van de joodse overheden in Jeruzalem volmacht om in de Syrische stad Damascus Jezusleerlingen uit hun huizen te slepen en in Jeruzalem voor het gerecht te dagen. Maar vlak voor de muren van Damascus wordt Paulus als door de bliksem getroffen door een stralend licht dat helderder is dan het licht van de middag. Hij wordt ter aarde geworpen en hoort een stem: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Hij sprak: ‘Wie bent u, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad in; daar zal iemand je zeggen wat je doen moet.’ Zijn reisgezellen stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. Saulus stond van de grond op, maar hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets. Zij namen hem dus bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Drie dagen lang kon hij niet zien en at of dronk hij niet (Handelingen 09,05-09).

De tekst vervolgt: Nu woonde er in Damascus een leerling die Ananias heette, en tot hem sprak de Heer in een visioen: ‘Ananias.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik, Heer.’ De Heer vervolgde: ‘Begeef u naar de Rechte Straat en vraag in het huis van Judas naar Saulus van Tarsus; hij is juist in gebed. Deze zag reeds in een visioen een man, Ananias, binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zo u zien. Maar Ananias wierp tegen: ‘Heer, ik heb van velen gehoord hoeveel kwaad die man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier heeft hij van de hogepriester volmacht om allen die uw Naam aanroepen in boeien te slaan.’ De Heer beval hem: ‘Ga, want die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen onder heidenen en koningen en onder de zonen van Israël. Ik zal hem laten zien, hoeveel hij om mijn Naam moet lijden.’ Toen begaf Ananias zich naar het huis, trad binnen en legde hem de handen op met de woorden: ‘Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u op de weg hierheen verschenen is, opdat je weer zien mag en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Op hetzelfde ogenblik vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij zag weer en terstond liet hij zich dopen.

Daarna horen we niets meer over Ananias. Men meent te weten dat hij later bisschop werd van Eleuteropolis, niet ver van Gaza. Daar zou hij onder stadhouder Licinius na een aantal folteringen (geseling en verbranding) tenslotte door steniging de marteldood zijn gestorven.

Verering & Cultuur
Omdat men zijn sterfdag niet kende, heeft men zijn gedachtenis geplaatst op de feestdag van Paulus’ bekering, waar hij zo’n belangrijk aandeel in had.

Latere tradities veronderstellen dat hij deel uitmaakte van de zeventig leerlingen die Jezus voor zich uit zond om zijn komst voor te bereiden (Lukas 10,01)


Bronnen
[Adr.z.j.; Mty.2001; Mül.1860; Rge.2002; Dries van den Akker s.j./2013.05.04]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen