× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 4e eeuw  Benjamin van Nitria

Benjamin van Nitria, Berg Nitria, Egypte; kluizenaar & abt; Ü 4e eeuw(?).

Feest 25 juni

In een Nederlandstalig boekje uit de 17e eeuw over kluizenaars lezen we:

"Op desen berg Nitria heeft geweest eenen wonderbaren man die Benjamin hiet; die wel naer de deucht sijn leven gheleyt heeft tachtentich jaren. Den welcken / als hy de deucht seer geoeffent hadde / verkregen heeft gratie van te ghenesen: soo dat alle daer hy de handen op-leyde / oft olie gaf die hy gesegent hadde / verlost wierden van alle hunne kranckheyt. Desen / die weerdich gheweest hadde soo groote gratie / wiert acht maenden voor sijn overlijden watersuchtig / ende sijn lichaem wiert soo dick / dat hy door de pijnen was eenen nieuwen Job in onse tijden. Doen ons den Bisschop Dioscorus mede genomen hadde / die als doen Priester was van den bergh Nitria; soo seyde hy tot ons komt hier / ende siet den nieuwen Job / die in soo groote sieckte ende opgheswollentheyt des lichaems / heeft eene uytnemende groote verduldicheyt met dancksegginge. Wy sulcke schroomelijcke siekte niet konnende aenschouwen / hebben onse oogen daer af gewent. Doen seyde ons dien saligen Benjamin: Bidt / kinderen / dat mijnen inwendigen mensch niet watersuchtich en zy. Want dit lichaem oock als 't hem wel gingh / en heeft my niet gheholpen: ende als 't hem qualijck gingh / en heeft het my oock niet gehindert. In die acht maenden dan wiert hem ghemaeckt eenen seer breeden stoel daer hy altoos in zat; want hy op de matte niet en konde ligghen om de nootsakelijckheyt des lichaems. Ende ter wijlen hy kranck was van dese ongeneselijcke sieckte; soo genas hy andere / die met allerley sieckten bevanghen waren. Ende hierom heeft het my noodich gedocht de sieckte van desen Heyligen man te verhalen; op dat het ons niet vremt en geve / is 't dat de rechtveerdighe menschen yet over-komt. Als dan dien weerdigen man doodt was / wierden de deuren ende stijlen uytgebroken / om dat men het lichaem uyt de celle soude konnen dragen: soo groot was het lichaem van den saligen ende weerdigen Vader Benjamin.


Bronnen
[165p:146]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen