× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† 4e eeuw  Benjamin van Nitria

Benjamin van Nitria, Berg Nitria, Egypte; kluizenaar & abt; 4e eeuw(?).

Feest 25 juni

In een Nederlandstalig boekje uit de 17e eeuw over kluizenaars lezen we:

"Op desen berg Nitria heeft geweest eenen wonderbaren man die Benjamin hiet; die wel naer de deucht sijn leven gheleyt heeft tachtentich jaren. Den welcken / als hy de deucht seer geoeffent hadde / verkregen heeft gratie van te ghenesen: soo dat alle daer hy de handen op-leyde / oft olie gaf die hy gesegent hadde / verlost wierden van alle hunne kranckheyt. Desen / die weerdich gheweest hadde soo groote gratie / wiert acht maenden voor sijn overlijden watersuchtig / ende sijn lichaem wiert soo dick / dat hy door de pijnen was eenen nieuwen Job in onse tijden. Doen ons den Bisschop Dioscorus mede genomen hadde / die als doen Priester was van den bergh Nitria; soo seyde hy tot ons komt hier / ende siet den nieuwen Job / die in soo groote sieckte ende opgheswollentheyt des lichaems / heeft eene uytnemende groote verduldicheyt met dancksegginge. Wy sulcke schroomelijcke siekte niet konnende aenschouwen / hebben onse oogen daer af gewent. Doen seyde ons dien saligen Benjamin: Bidt / kinderen / dat mijnen inwendigen mensch niet watersuchtich en zy. Want dit lichaem oock als 't hem wel gingh / en heeft my niet gheholpen: ende als 't hem qualijck gingh / en heeft het my oock niet gehindert. In die acht maenden dan wiert hem ghemaeckt eenen seer breeden stoel daer hy altoos in zat; want hy op de matte niet en konde ligghen om de nootsakelijckheyt des lichaems. Ende ter wijlen hy kranck was van dese ongeneselijcke sieckte; soo genas hy andere / die met allerley sieckten bevanghen waren. Ende hierom heeft het my noodich gedocht de sieckte van desen Heyligen man te verhalen; op dat het ons niet vremt en geve / is 't dat de rechtveerdighe menschen yet over-komt. Als dan dien weerdigen man doodt was / wierden de deuren ende stijlen uytgebroken / om dat men het lichaem uyt de celle soude konnen dragen: soo groot was het lichaem van den saligen ende weerdigen Vader Benjamin.


Bronnen
[165p:146]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen