× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 12e-11e eeuw vůůr Christus  SamuŽl Profeet

Info afb.

SamuŽl Profeet, IsraŽl; Ü 12e ŗ 11e eeuw vůůr Chr.

Feest 20 augustus.

De twee bijbelboeken waarin over hem wordt verteld, zijn naar hem genoemd: 1 en 2 SamuŽl.

Zijn moeder, Hanna, en haar man, Elkana, konden geen kinderen krijgen. Daarop ging Hanna naar het heiligdom van de Heer, waar de oude profeet Eli op dat moment de priesterdienst vervulde. Zij smeekte de Heer om een kind en beloofde dat het aan Hem zou worden toegwijd. Toen Eli echter de oude vrouw zo heftig haar lippen zag bewegen zonder geluid voort te brengen, meende hij dat ze dronken was en gebood haar weg te gaan. Maar zij legde hem haar verdriet voor. Na een jaar is toen inderdaad SamuŽl geboren (zie 1 Samuel 01).

Toen het kind drie jaar was geworden en van de moederborst af was, heeft Hanna hem naar het heiligdom gebracht, zoals zij beloofd had. Het jongetje werd knecht en leerling van Eli. Beroemd is het verhaal, hoe God voor het eerst het woord tot hem richt:

Roeping van SamuŽl

De jonge SamuŽl deed dienst in het heiligdom van de Heer onder het toeziend oog van Eli. In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en een visioen kwam niet vaak voor. Op zekere dag had Eli zich te slapen gelegd op zijn gewone plaats; zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. De lamp van God was nog niet gedoofd en SamuŽl lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond.
Toen riep de Heer: "SamuŽl!"
SamuŽl antwoordde: "Hier ben ik."
Hij liep haastig naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt mij immers geroepen?"
Maar Eli antwoordde: "Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen."
En hij ging weer terug en legde zich te slapen. Toen riep de Heer opnieuw: "SamuŽl!"
SamuŽl stond op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt mij immers geroepen?"
Eli antwoordde: "Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen."
SamuŽl kende de Heer nog niet; een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En voor de derde keer riep de Heer SamuŽl. SamuŽl stond op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt mij immers geroepen?"
Toen besefte Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen SamuŽl: "Ga maar weer slapen. En mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: 'Spreek, Heer, uw dienaar luistert'."
SamuŽl ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige keren: "SamuŽl! SamuŽl!"
En SamuŽl antwoordde: "Spreek, uw dienaar luistert."

Eenmaal groot geworden werd SamuŽl rechter of richter. Dat waren gezagsdragers die leiding gaven aan een stam van IsraŽl. Maar SamuŽl is vooral bekend geworden als opvolger van de profeet Eli. Hij behoort tot de zogeheten vroege profeten.
In zijn tijd ging het volk over op de monarchie, het koningschap. De eerste koning heette Saul en werd door Samuel gewijd. Toen Saul bij God in ongenade was gevallen, wees hij de jonge David als zijn opvolger aan.

De uitverkiezing en zalving van David tot koning
De Heer God sprak tot zijn profeet SamuŽl: "Hoe lang zul je er nog over treuren dat ik Saul heb verworpen en hem zijn koningschap ga afnemen? Vul een hoorn met olie: Ik zend je naar Jesse in Bethlehem, want Ik heb ťťn van diens zonen bestemd om koning te zijn."
Maar SamuŽl zei: "Hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, vermoordt hij mij."
De Heer antwoordde: "Je neemt een kalf mee en je zegt dat je gekomen bent om aan de Heer een offer te brengen. Je moet Jesse bij het offer uitnodigen en dan zal Ik je wel te kennen geven wat je verder moet doen. Ik zal je wel aanwijzen wie je moet zalven."
SamuŽl deed wat de Heer hem bevolen had. Toen hij in Bethlehem aankwam, liepen de oudsten ontsteld op hem af met de vraag: "Uw komst betekent toch niets ergs?"
Hij antwoordde: "Niets dan goeds! Ik ben gekomen om aan de Heer een offer te brengen. Zorgt dat u heilig bent en komt dan naar mij toe, dan zullen wij het offer samen brengen."
Hij droeg er zorg voor dat Jesse en zijn zonen zich heiligden en riep hen om zich heen voor het offer."
Toen zij er allemaal waren, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: "Die daar voor de Heer staat, dat moet zeker zijn gezalfde zijn!"
Maar de Heer zei tot SamuŽl: "Ga niet af op zijn uiterlijk of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar de buitenkant, maar de Heer kijkt naar het hart."
Toen riep Jesse Abinadab en stelde hem voor aan SamuŽl. Maar SamuŽl zei: "Ook hem heeft de Heer niet uitgekozen."
Toen stelde Jesse hem Samma voor, maar SamuŽl zei: "Ook hem heeft de Heer niet uitverkoren."
Zo stelde Jesse zijn zeven zonen aan SamuŽl voor, maar SamuŽl zei tot Jesse: "Geen van hen heeft de Heer uitverkoren."
Daarop vroeg hij aan Jesse: "Zijn dit al uw jongens?"
Hij antwoordde: "Alleen de jongste is er niet bij; die hoedt de schapen."
Toen zei SamuŽl tot Jesse: "Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel, voor hij er ook bij is."
Jesse liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: "Hem moet je zalven: hij is het!"
SamuŽl nam dus de hoorn met olie en zalfde hem temidden van zijn broers. Vanaf die dag nam de Geest van de Heer bezit van David. Daarna vertrok SamuŽl en ging naar Rama.
[1 SamuŽl 16,01-13]

Terwijl Saul nog altijd als koning in het land optreedt, weet de luisteraar al dat David in feite zijn opvolger is. Als Saul van zijn sombere stemmingen afgeholpen moet worden, komt David aan het hof, om met zijn harp- of citherspel de koning wat op te vrolijken.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2001.08.20]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen